กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมกราคมในทุกปี ทางวัดและชุมชนจะร่วมกันสืบสานประเพณีอันล้ำค่า

คือ การสืบสานประเพณีล้านนาไหว้สาปาระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และทรงคุณค่า ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น งานประเพณีจะแบ่งออกเป็นสามวัน คือ วันศุกร์ เป็นวันที่จะนำองค์พระเจ้าทันใจจำลองแห่รอบๆหมู่บ้านและนครแม่สอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดนทั่วไปได้ทราบว่างานประจำปีของทางวัดได้เริ่มขึ้นแล้วโดยในขบวนนั้นชาวบ้านจะร่วมมือกันเดินและแต่งกายแบบล้านนาเพื่อสืบสานอริยะประเพณีโบราณเอาไว้ วันเสาร์ เป็นวันที่สองของงานประเพณีและเป็นวันที่สำคัญที่สุดของงานคือจะมีการสืบชะตาหลวงโดยชาวบ้านในหมู่บ้านตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะเข้าร่วมการสืบชะตาหลวงที่วัด และมีการโยงด้าย จากวัดไปยังบ้านทุกหลังทุกหลังคาเรือน มีการอาราธนาพระเถระทั่วล้าน 199 รูป ทำพิธีสืบชะตาให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญและใน วันอาทิตย์ เป็นวันสุดท้ายของประเพณีจะการละเล่นต่างๆที่เป็นแบบล้านนาโบราณ อาทิ การขับร้องซอล้านนา การฟ้อนรำ เป็นต้น