วัดไทยสามัคคีเป็นสถานที่อันดับต้นๆอีกหนึ่งแห่งของอำเภอแม่สอดที่มีศักยภาพความพร้อมสูงทางด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

วิถีชีวิตท้องถิ่น และด้านอื่นๆ ในมิติทางพุทธศาสนาแก่หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานด้านการศึกษาและประชาชนทั่วไป