ศาสนสถาน อาคารสถานที่

มณฑปรอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป มีอายุราว ๒๐๐ กว่าปี ได้นำมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานไว้ ณ.วัดไทยสามัคคี

ตรงกับวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลูจ.ศ ๑๓๗๑ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป และให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้โดยมีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสนาเหยียบไว้เป็นพุทธานุสสติสืบต่อไป