คณะผู้จัดทำถวาย

นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ   อบจ.ตาก ดำเนินการประสาน

Miss Parichat  Hiranrat ; Tak Provincial Administrator Organization.

 

ผศ.ดร.ทิปพิพัฒน์  สันตะวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรรค์              ประสานงานภาคแปลภาษาอังกฤษ

Mr. Teeppipat  Suntawan ; Nakhon Sawan Rajabhat University.

 

ผศ.สำราญ  จันทร์ทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์                                   แปลภาษาอังกฤษ

Mr. Samrahn Janthong ; Nakhon Sawan Rajabhat University.

 

นางสาวทรรศพร  สุยะพันธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ  อบจ.ตาก            ออกแบบกราฟฟิก

Miss. TASSAPORN   SUYAPUN  : Tak Provincial Administrator Organization.