ผลงาน

ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมดีเด่น(ประเภทวัด) จากกรมสาธารณะสุขจังหวัดตาก ๓ ปีซ้อน ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำจังหวัดตาก จากสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอแม่สอด

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำจังหวัดตาก จากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก จากวิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านต้นแบบ ลดเสียง ลดโรค ประจำจังวัดตาก ณ โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำจังหวัดตาก จากกระทรวงสาธารณะสุข ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบของจังหวัดตากในการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางศาสนาสนับสนุนโดยกรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบแห่งแรกของวัดหวัดตากในการร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ชาวประชาเป็นสุขสนับสนุนโดยกรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ป่าชุมชนระดับประเทศ ป่าชุมชนห้วยขนุน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

พ.ศ.2558 วัดไทยสามัคคี ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับประเทศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 THAILAND TOURISM AWARDS 2015 ประเภทองค์กรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเอกชน