ป่าชุมชนห้วยขนุน รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทำให้ทางชุมชนชนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมให้สำหรับนักท่องเที่ย อ่านต่อ